Mais allmänna användarvillkor

Senast uppdaterad: 24 maj 2024

Allmänt

Information om Mai

Dessa allmänna användarvillkor ("Villkor") gäller för alla tjänster som Second Hand Helper AB (559352-5628) ("Mai", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder ("du").

Mai tillhandahåller tjänster för att hjälpa privatpersoner och företag att sälja varor på begagnatmarknaden.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan ("Kontaktuppgifter"):
E-postadress
: support@maiapp.se

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.  

Definitioner

"Funktioner" avser Hemsidan, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (maiapp.se) rörande Tjänsten. 

"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan .

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (maiapp.se/privacy-policy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller dig.

"Vara" avser det som man laddar upp i tjänsten för försäljning.

Tjänsten

Beskrivning av Tjänsten

Vi tillhandahåller en tjänst som säljer varor åt privatpersoner på andrahandsmarknaden. ("Tjänsten"). Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats, och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är Tjänsten tillgänglig och klar att användas.

Användning av Tjänsten

Du kan använda Mai för att få en värdering av plagget, vissa varor värderas automatiskt och andra varor värderas manuellt. Innan du har godkänt värdering eller påbörjat försäljning har inget avtal ingåtts med Mai.

När du godkänner värderingen från oss, och klickar på påbörjar försäljning, så har du ingått avtal med att sälja med Mai. Då förbinder du dig till att sälja plagget i 30 dagar med oss. Efter 30 dagar kan du välja om du vill förlänga i 30 dagar till eller avsluta försäljningen.

Utförande av Tjänsten

Under tjänstens gång så publicerar vi varan på passande plattformar, justerar priser och förnyar annonser. Du kan följa arbetet vi gör för varje plagg. När ett plagg blir sålt får du utbetalt via Swish. Du kan läsa mer om processen i enlighet med instruktionerna på hemsidan. 

Dina skyldigheter

Kunder

Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.

Du får inte köpa Tjänsten eller använda Funktionerna om du är under sexton (16) år.

Villkor för att använda tjänsten

När en försäljning påbörjats accepterar du följande villkor:

 • Att du inte samtidigt säljer din vara själv på andra plattformar
 • Att du förbinder dig till att kunna skicka plagget inom 7 dagar när det har sålts.
 • Att du anger rätt skick och defekter på varan som säljs. Om det visade sig att det var en defekt som påverkar andrahandsvärdet som inte var försumbar, så kan vi komma att dra av en kostnad (som utgörs av mellanskillnaden mellanvärdet på plagget från det sålda priset och det riktiga värdet med defekten) på dina kommande försäljningar.
 • Att du inte får sälja en oäkta vara som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på annat sätt göra intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet;

Om du vid upprepade tillfällen bryter mot villkoren, kan vi komma att stänga av ditt konto från Mai.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.  

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

 • Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
 • Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.  

Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsten kommer vi att kontakta dig i förväg. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Tjänsten i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

Eget innehåll

Hemsidan innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller ("Innehåll"). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt Konto. 

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag. 

Genom att lägga upp Innehåll på ger du Mai en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Mai får även använda det egna innehållet i marknadsföringssyfte. Mais rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Pris och betalning

Prisuppgifter

Priserna för Tjänsten är kommissions-baserad och anges på Hemsidan, med lägsta avgift på 50 kr och högsta avgift på 500 kr, och däremellan 20% av det sålda priset. 

Det sålda priset är det pris som en köpare betalar till oss minus frakt och annonsavgift. Vi har en bättre förhandlad annonsavgift än om man som privatperson säljer själv.

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter

Betalning för tjänsten sker i efterhand genom att vi behåller den kommissionen som anges på hemsidan.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstid

Villkoren gäller från att du har beställt Tjänsten och fortsätter att gälla fram till dess att avtalet sägs upp, under 30 dagar. Uppsägning av avtalet gäller med omedelbar verkan.

Uppsägning

Du kan säga upp Tjänsten genom att maila "Ta bort konto" till support@maiapp.se eller genom att kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

Vid en sådan uppsägning kommer din åtkomst till Tjänsten att upphävas omedelbart. Vi kommer även radera eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.

Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning.

Vårt ansvar

Ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

 • Informerar dig när plagget är värderat och försäljning påbörjas
 • Informerar dig om vår säljprocess
 • Informerar dig om när varan är såld
 • Bistår med en rätt fraktetikett/QR-kod för att skicka plagget
 • Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot produktansvarslagen eller marknadsföringslagen.

Fel

Tjänsten är felaktigt om:

 • Du inte har fått information om ovan delar och vi inte har kunnat utgärda det inom rimlig tid (5 vardagar)
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad vi har avtalat om. 

Reklamation

Om du anser att Tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid (inom en (1) vecka anses alltid vara rimlig tid).

Dina rättigheter vid fel i tjänsten

Vid fel har du rätt att:

 • Kräva att felet åtgärdas (vanligtvis utan extra kostnad). 
 • Säga upp avtalet förutsatt att syftet med Tjänsten har förverkats och vi rimligen borde ha förstått det.

Hävning

Om du häver Tjänsten innan den har slutförts har vi rätt till ersättning för den del av Tjänsten som vi redan utfört. 

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.  

Om du är konsument tillhandahåller vi endast Tjänsten för ditt privata bruk. Om du använder Tjänsten i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:

 • vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
 • vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.  

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy

Immateriella rättigheter

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Mai. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.  

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.  

Respekt för våra immateriella rättigheter

Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.  

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.  

Klagomål och tvister

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter. Du kan även kontakta oss genom att höra av dig till support@maiapp.se.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.  

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.  

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.  

Bolagsinformation

Second Hand Helper AB är registrerat i Sverige. 

Registrerad adress: Medborgarplatsen 25, C/o The Works
Organisationsnummer
: 559352-5628
Momsregistreringsnummer
: SE559352-562801